POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮNíže uvedené informace jsou poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále též „GDPR“).

 

Totožnost správce a jeho kontaktní údaje:

Obchodní společnost: Sirowa Czech s.r.o.

IČ: 05135931, DIČ: CZ05135931

se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808

e-mail: cz.sirowa@sirowa.com

(dále jen „správce“)

tímto v souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje soutěžící v soutěži TrendVision Award 2018 jakožto subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů a o jeho právech.

-

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, jakém jste tyto údaje správci poskytl/a, a to v souvislosti s pořádáním soutěže TrendVision Award 2018.

Poskytnutí Vaši osobních údajů pro výše uvedený účel je zákonným a nezbytným požadavkem pro účast v soutěži TrendVision Award 2018. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

Vzhledem ke skutečnosti, že i Vy jste správcem osobních údajů dalších třetích osob (modelek a modelů) a do soutěže se hlásíte na základě vyplněné elektronické přihlášky, jejíchž součástí jsou fotografie těchto třetích osob, považujeme Vás zároveň ve vztahu k těmto třetím osobách za správce jejich osobních údajů.

Vaším Přihlášením do soutěže TrendVision Award 2018 máme za to, že výše uvedené třetí osoby s účastí v soutěži TrendVision Award 2018 souhlasí a že jste tyto třetí osoby řádně poučili o ochraně jejich osobních údajů a zároveň, že i Vy splňujete zákonné požadavky pro zpracovávání osobních údajů těchto třetích osob.

-

2. Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou získávány od Vás jakožto subjektu údajů, a to na základě Vámi vyplněné přihlášky.

-

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Zastoupený jakožto správce zpracovává (sám či prostřednictvím zpracovatele) následující kategorie Vašich osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa, sídlo, doručovací adresa, popř. přechodné bydliště
 • e-mailová adresa
 • webové stránky
 • fotografie

-

4. Kategorie subjektů údajů

Jste fyzickou osobou- podnikající, jíž se osobní údaje týkají, a to konkrétně smluvním partnerem správce.

-

5. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů je především správce. Dále je jím externí subjekt poskytující služby správci, a to zejména poskytující:

 • účetní služby, služby daňových poradců a auditorů
 • právní služby
 • obchodní zastoupení
 • služby v oblasti IT, cloudová úložiště
 • služby reklamní, marketingové
 • služby v oblasti školení, vzdělávání,

-a dále pak jimi mohou i v případě, že o Vaše osobní údaje na základě zákona požádají, a to:

 • orgány státní správy
 • orgány místní samosprávy
 • bankovní ústavy
 • pojišťovny

Ujišťujeme Vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje či k nim budou mít přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato povinnost trvá i po skončení našeho smluvního vztahu.

-

6. Účel a důvody zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů probíhá u správce

Účelem a důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Vaše dobrovolná účast v soutěži TrendVision Award 2018.

-

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou správcem prověřeny, smluvně zajištěn jejich respekt k právům subjektů údajů na ochranu osobních údajů a soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

-

8. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami ve vnitřních předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde ve všech případech zpracování osobních údajů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích pořádané soutěže TrendVision Award 2018, oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.

-

9. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

-

10. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR  Vás správce informuje o Vašem právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále Vás informujeme o Vašem právu na přenositelnost Vašich osobních údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získáte větší kontrolu nad svými osobními údaji a máte rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Máte právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění předchozích kroků,
 • Dále máte právo žádat výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Správce Vaší žádosti neprodleně vyhoví, pokud již osobní údaje nebudou potřeba pro účel, pro který byly získány, případně pokud nastane jiný z oprávněných důvodů. Správce však žádosti nevyhoví, pokud není důvodná (zejména pokud neuplynuly skartační lhůty dle platných právních předpisů); tuto skutečnost Vám sdělí společně důvody dalšího zpracování.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

-

11. Prohlášení správce

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu, nepracujeme s citlivými osobními údaji jako osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, genetickém údaji či biometrickém údaji subjektu údajů,
 • splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • umožňujeme subjektům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • osobní údaje skartujeme po uplynutí zákonných skartačních lhůt (stanovených zejména daňovými předpisy)
 • plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
 • údaje nepředáváme a ani nebudeme předávat do třetích zemí.

-

12. Závěrečná ustanovení 

Pro případ dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů lze kontaktovat správce písemně či elektronicky prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

-

Sirowa Czech s.r.o.

IČ: 05135931, DIČ: CZ05135931

se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808

e-mail: cz.sirowa@sirowa.com